Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử - sinh viên giáo viên Cổng thông tin điện tử - sinh viên giáo viên Cổng thông tin điện tử - sinh viên giáo viên
 • 1.  MODULE DÀNH CHO SINH VIÊN:

  - Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân (Thông tin cập nhật do trường quy định).

  - Khung chương trình đào tạo các ngành theo học.

  - Quá trình học tập, thời khóa biểu, học phí đã nộp, điểm học tập, điểm tích lũy…

  - Có quyền theo dõi cổng thông tin từng học phần, để cập nhật thông tin từ giảng viên giảng dạy.

  - Đăng ký khảo sát danh sách học phần cho học kỳ tới (dự kiến học phần sẽ học).

  - Đăng ký lịch học chính thức cho học kỳ khi có lịch học cụ thể của lớp học phần.

  - Theo dõi thông báo từ giảng viên các lớp học phần đang theo học.

  - Nhận thông báo từ cán bộ quản lý. Gửi yêu cầu, thắc mắc về thời khóa biều, điểm, học phí... đến người quản lý. Giải quyết ách tắc tại các phòng quản lý vào giờ cao điểm.

 • 2.   MODULE DÀNH CHO CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN:

  - Xem, cập nhật thông tin cá nhân (Theo yêu cầu của nhà trường).

  - Quản lý kế hoạch giảng dạy, lịch dạy của từng học kỳ.

  - Quản lý các lớp học phần mình tham gia giảng dạy.

  - Gửi thông báo cho sinh viên các lớp học phần giảng dạy.

  - Gửi đính kèm các thông tin, tài liệu liên quan đến cổng thông tin học phần được phân chia giảng dạy cho sinh viên tham khảo: Nội dung bài giảng, bài tập lớp, tài liệu ....

  - Quản lý điểm các lớp học phần giảng dạy: Nhập điểm, in bảng điểm, khóa bảng điểm...

 • 3. MODULE QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

  - Xem kế hoạch phòng học một ngày, một tuần theo thời khóa biểu.

  - Thống kê phòng rảnh, tính hiệu suất sử dụng phòng theo từng buổi, từng ngày.

  - Liệt kê danh sách giảng viên và các thông tin liên lạc của tất cả giảng viên đang dạy tại từng khu giảng đường. Người quản lý có thể gửi thông báo qua email, SMS cho tất cả danh sách này cùng một lúc.

  - Mỗi cán bộ/ Giảng viên sau khi đăng nhập có quyền đăng ký thuê giảng đường hoặc đăng ký hũy dạy lớp học phần tại đây.

 • 4. MODULE QUẢN LÝ DỮ LIỆU HỌC PHẦN

  a. Đối với cán bộ/ giảng viên:

  - Tùy theo quyền của cán bộ/giảng viên sẽ thấy các học phần mình được phân công giảng dạy.

  - Cập nhật đề cương môn học.

  - Có nhiệu vụ chia sẽ các tài liệu, bài tập liên quan đến nội dung môn học.

  - Mỗi môn học có thể được phân chia cho nhiều cán bộ/giảng viên. Mỗi cán bộ/giảng viên sẽ được thêm và chỉnh sữa nội dung mình cập nhật.

  b. Đối với sinh viên:

  - Tùy theo sinh viên từng ngành sẽ thấy danh mục các học phần mình cần tích lũy theo khung chương trình ngành theo học.

  - Xem nội dung môn học và download các tài liệu, bài tập của từng môn học.